PROJEKTO „VASARA SU KNYGA“ SVETAINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VADOVAVIMASIS

 • Asmens duomenys „Vasara su knyga“ tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) (toliau − Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Duomenų valdytoja ir tvarkytoja yra „Vasara su knyga“ komanda, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

PRINCIPAI

 • „Vasara su knyga“ komanda užtikrina, kad tvarkant asmens duomenis yra laikomasi šių principų: 
  • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei apie tai informuotas duomenų subjektas ir tam yra teisinis pagrindas;
  • tikslo apribojimo – asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
  • duomenų kiekio mažinimo – tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
  • tikslumo – asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
  • saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tais tikslais, kuriais asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
  • konfidencialumo – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas jų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
  • atskaitomybės – „Vasara su knyga“ komandos atsako už tai, kad būtų laikomasi šių Taisyklėse nurodytų principų, ir turi visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų laikomasi.

TIKSLAS

 • „Vasara su knyga“ komandos laikydamosis Reglamento nuostatų, surinktus asmens duomenis juos tvarko viešojo intereso labui, mokslinių ir statistiniais tyrimų tikslais.

SAUGOJIMAS

 • Surinkti dalyvių duomenys sistemoje saugomi vienerius metus.

DALYVIŲ TEISĖS

 • Duomenų subjektas turi šias teises:
  • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į „Vasara su knyga“ koordinatorių, kaip duomenų valdytoją, dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo elektroniniu paštu: info@vasarasuknyga.lt. pagal duomenų subjekto prašymą, duomenys ištrinami, kad jų nebūtų galima atgaminti;
  • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Tokiu atveju duomenų subjektas negali dalyvauti projekte.

____________________

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ APIMTIS IR DUOMENŲ SUBJEKTAI

Eil. Nr.Asmens duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenų apimtisDuomenų subjektai
1.Dalyviams teikiamų paslaugų administravimas ir informavimasvardas, lytis, amžiaus grupė, duomenys ryšiams palaikyti (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bibliotekos, kurioje lankosi pavadinimas)Projekto dalyviai